...

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM  YÖNERGESİ

Yasal Dayanak:

Madde 1- Bu yönerge 24 Temmuz 2007 tarih ve 26592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 1. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Amaç :

Madde 2- Bu yönergenin amacı, Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim düzeyi, öğrenciliğe kabul ve çıkarılma şartları, eğitim süresi, derslere devam, sınavların ve uygulamaların düzenlenmesi ile değerlendirilmesinde uyulacak esasları tespit etmektir.

Kapsam :

Madde 3- Bu yönerge, Nevşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim  Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış olup, bu Yönergede açıklanmayan hususlarda Nevşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili ilke kararları uygulanır.

Tanımlar :

Bu yönergede adı geçen kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.

a)   Üniversite : Nevşehir Üniversitesi

b)   Rektör                  : Nevşehir Üniversitesi Rektörü

c)   Senato       : Nevşehir Üniversitesi Senatosu

d)  Yüksekokul: Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu

e) Müdür : Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürü                  

f)  Müdürlük : Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

g)  Yüksekokul Kurulu : Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu

h)Yüksekokul Yönetim Kurulu : Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu

i)Kredi : Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders, dört saatlik  uygulama

çalışmasını ifade eden ölçü birimidir.

j)Öğrenci : Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulunun kayıtlı öğrencisidir.

Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi:

Madde 4- Yüksekokulun eğitim-öğretime başlama tarihi, Üniversite Senatosunca belirlenir.

Öğretim Süresi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Madde 5- a) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Yüksekokul Yönetim Kurulu bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, ara sınavları da kapsamak üzere en az 14 haftadır. Bu süre Yüksekokul Müdürlüğünün teklifi ve Üniversite Senatosunun kararıyla artırılabilir. Resmi tatil günleri ile yarıyıl ve yıl sonu sınavları bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

b) Yüksekokulun bütün bölümlerinde eğitim-öğretim süresi 8 yarıyıl (4 yıl) dır.

c) Öğrenimini (b) fıkrasında öngörülün sürede tamamlayamayan öğrencilere, 6 yarıyıl (3 yıl) ek süre verilir.

d) Mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, normal süreden önce mezun olabilirler.

Kanuni süreleri kullandıkları halde başarılı olamayan son sınıf öğrencileri, mezun olabilmeleri için devam şartını yerine getirip de başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınava, ve devam şartını yerine getirmedikleri derslere de, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla, kayıt olarak devam etme ve sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 (beş) derse indirenlere, devam şartını yerine getirdikleri derslerin açılan sınavlarına 3 (üç) yarıyıl süreyle girme, devam şartını yerine getirmedikleri derslere ise devam şartını yerine getirmek koşuluyla 3 (üç) yarıyıl süreyle sınavlarına girme hakkı tanınır.

Ek sınav hakkını kullanmadan 5 (beş) derse kadar başarısız olan öğrencilere ise devam şartını yerine getirdikleri dersler için  dört yarıyıl süreyle açılacak sınavlara girme, devam şartını yerine getirmedikleri dersler için de devam ve sınavlarına girme hakkı tanınır. Devam şartını yerine getirdikleri halde 3 (üç) veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir. Devam şartını yerine getirmedikleri 3 (üç) veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise, derslere devam şartını yerine getirmek kaydıyla açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 (üç) eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

e) Nevşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25. ve bu yönergenin 25. (son yarıyılda başarısızlık) maddesinde belirtilen sınavların dışında, bütün ek sınavlar dersin açıldığı sınav dönemlerinde yapılır.

Yüksekokula Kayıt:

Madde 6- Öğrencilerin Yüksekokula kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Yüksekokula kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların, yazılı müracaat dilekçelerinin olması halinde, kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Yüksekokula kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir. Yüksekokula kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucunda, o öğretim yılında Yüksekokula, merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak.

 3. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda, o öğretim yılında Yüksekokula, merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak.

  Kayıt Yeniletme :

Madde 7- Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Yüksekokul Kurulunun belirleyeceği ve Senatonun onayladığı tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmek ve ders almak için öğrenim katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

            a) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Yüksekokul Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadırlar. Başvurular, Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. İki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin Yüksekokuldan kaydı silinir.

c) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler, kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler Yüksekokul Yönetim Kurulu kararınca kabul edilmiş haklı ve geçerli  bir mazereti olmadıkça kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.

Eğitim-Öğretim Planları:

Madde 8- Yüksekokul’da ders geçme  sistemi uygulanır. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile  bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajları gösteren eğitim-öğretim planları her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yüksekokul Kurulu Kararı ile belirlenerek Üniversite Rektörlüğü’ne sunulur. Eğitim-Öğretim planları Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yandal ve Çift Anadal Programları ve Yaz Okulu:

Madde 9-

Yandal Programları :

 Yüksekokul öğrencilerine kendi programları dışında, başka bir Yükseköğretim programını yandal programı olarak izleme imkanı verilebilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz. Yandal programı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Yandal programı ile ilgili hususlarda “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Çift Anadal Programları:

            Yüksekokul öğrencilerine, kendi programları dışında, başka bir yükseköğretim programını çift anadal programı olarak izleme imkanı verilebilir. Çift Anadal programı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Çift anadal programı ile ilgili hususlarda “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümleri uygulanır.

Yaz Okulu:

Yaz Okulu ile ilgili konularda, “Nevşehir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Dersler :

Madde 10- Programlarda yer alan dersler; zorunlu, seçmeli, ön şart ve ön şartlı olmak üzere dört gruba ayrılır.

 1. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.

 2. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu derslerdir.

 3. Serbest seçmeli dersler, öğrencinin biriminde, bulunduğu bölüm veya program dışından veya üniversitenin diğer birimlerinden alabileceği derslerdir.

 4. Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kaydolunması için o dersin başarılmış olması şart aranan derse ön şart dersi, kaydolunması bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan derse de ön şartlı ders denir. Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir ve ön şart veya ön şartlı dersler eğitim-öğretim planlarında gösterilir. 

  Akademik Danışmanlık  :

  Madde 11- Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

  Akademik Danışmanların Görevleri  :

  a) Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere, öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar. Bu iki saatlik faaliyet, birimlerin eğitim planlarında iki saatlik kredisiz uygulamalı bir ders olarak yer alabilir.

  b) Danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili olarak, eğitim-öğretimde görülen aksaklıkları, ilgili bölüm başkanına zamanında ulaştırarak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlarlar.

  c) Eğitim-öğretim ve disiplinle ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler hakkında öğrencileri bilgilendirirler.

  d) Yüksekokul Müdürlüğünün kendisine vereceği diğer görevleri de yerine getirirler.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik ve Muafiyet Sınavları :

Madde 12- Yüksekokulda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere kayıt olan öğrencilerden isteyenler, açılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavına girerler. Başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar, başarısız olanlar ve müracaat etmeyenler hazırlık sınıfına devam ederler.

            a) Nevşehir Üniversitesi veya başka bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfında daha önce başarılı olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

            b) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan bir yükseköğretim programından, Yüksekokulun yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programına yatay geçişle gelen öğrenciler, öncelikle yabancı dil hazırlık yeterlik sınavına girerler. Bu sınavlarda başarılı olanlar kayıt yaptırdıkları programa, başarılı olamayanlar ve sınava giremeyenler yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

            c) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programa devam ederler. Ancak mezun olabilmeleri için yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmaları zorunludur.

            d) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, devam, sınav ve sınıf geçme işlemleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

            e) Yüksekokulda hazırlık sınıfı bulunmayan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler için ayrıca yabancı dil muafiyet sınavı açılır.

Ders Alma :

Madde 13- Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde katkı payını yatırdıktan sonra, danışmanlarının denetiminde “Ders Alma Formu”nu bizzat doldurarak veya internet aracılığı ile, alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

a) Kayıt yeniletme süresi içinde Birinci yıl öğrencileri, açılan tüm dersleri ve diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları (FF ve FD notu aldıkları) veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla, ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

b) Eğitim-öğretim planından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

c) Öğrenciler, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla, Nevşehir Üniversitesinin veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.

d) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

e) Öğrencilerin ders yükleri saat cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim planında yer alan derslerin saat cinsinden toplamıdır. Öğrenci, ister devam etmek zorunda olduğu, isterse devam etmek zorunda olmadığı tekrar alacağı ders dahil, bir yarıyılda en çok haftada 40 (kırk) saat ders alabilir. Azami ders yüküne; zorunlu, seçmeli ve seçmeli ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dahildir.

f) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00-4.00 arasında olan öğrenciler, en fazla iki üst yarıyıldan olmak kaydıyla, her yarıyılda azami ders yükü kadar ders alabilirler, ancak birinci sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla % 75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise azami ders yükünün en fazla % 50’si kadar ders alabilirler.

g) Aynı zamanda yandal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati, kırk saati geçemez.

h) Gerektiğinde bölümün isteği, Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bulunduğu yarıyıldan farklı bir yarıyılda açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

ı) Bir derse kaydını yaptıranların listesi, yarı yılın en geç üçüncü haftası içinde Öğrenci İşleri Bürosu aracılığıyla, o dersi yürüten öğretim elemanlarına iletilir.

i) İçinde bulundukları yarı yılda alınacak ders saatlerinin, devam zorunluluğu olan tekrarlanacak ders saatleri ile çakışması durumunda, öğrenciler öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar.

j) Eğitim-öğretim planında belirtilmiş seçmeli derslerin olması durumunda, öğrenciler kendi tercihlerine bağlı olarak, seçmeli derslerden birini almak zorundadırlar.

Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi:

Madde 14- Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları belirlenir.

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ile Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. seçmeli dersler, öğrencinin genel not ortalamasına katılmazlar. Bu derslerden başarılı olmak için en az DD notunu almak gerekir.

c) Bu derslerin dışında, genel not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler:

Madde 15- Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.             

Derse Devam ve Yoklamalar :

Madde 16- a) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde ise %80 dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl veya yıl sonu sınavlarına giremezler.

b) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak tekrarlanan uygulamalı mesleki derslere devam şartı aranabilir. Bu uygulamalı derslerin hangileri olduğuna, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir.

c) Öğrencilerin devam durumları ders sorumlularınca izlenir. İlgili öğretim elemanı, devamsızlığını tespit ettiği öğrencilerin bir listesini ve devam durumunu gösteren çizelgeyle birlikte yoklama listelerini, her yarıyıl sonu sınavı döneminden en geç bir hafta önce, Yüksekokul Müdürlüğüne teslim eder. Devamsız öğrencilerin listesi Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

d) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz.

Sınavlar :

Madde 17-

(1) Sınavlar; ara sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl veya yılsonu sınavları ve ek sınavlar olmak üzere dört çeşittir. Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.

(3) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Yüksekokul Kurulu birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir.

(5) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulunca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavından yararlanmak için;

a) Öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, ders yarıyılı bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Yüksekokula başvurmaları,

            b) Sağlık mazeretleri gerekçesiyle mazeret sınavlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, tam teşekküllü resmi hastaneler dışındaki sağlık merkezlerinden aldıkları raporları, Üniversite Sağlık Merkezine onaylatmaları,

            c) Eğitim-öğretime açık süreler içinde (hafta sonu tatili, dini ve resmi bayram tatilleri hariç) velileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayan öğrencilerin, eğitim-öğretimlerini sürdürdükleri il dışındaki hastanelerden aldıkları raporların ve reçetelerin işleme konulabilmesi için öğrencinin önceden Üniversite Sağlık Merkezinden usulüne göre sevk edilmiş olması,

            ç) Velileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olan öğrencilerin bu sosyal güvenlik kuruluşlarından aldıkları rapor ve reçetelerin kabul edilebilmesi için, eğitim-öğretimlerini sürdürdükleri ildeki hastanelerden usulüne uygun sevki ve Üniversite Sağlık Merkezince onaylatılmış olması

            şartları aranır.

            (6) Azami öğrenim süresini doldurdukları halde mezun olamayan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve bu Yönergenin ilgili maddelerine göre ek sınav hakkı verilir.

            (7) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak yarıyıl veya yılsonunda, yarıyıl veya yılsonu sınavlarına girerler.

            (8) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

Sınav Düzeni :

Madde 18 – (1) Sınavlar yüksekokul yönetimi tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur. Sınavı yapan öğretim elemanı, sınava ilişkin belgeleri ve sınav sonuçlarını en geç onbeş gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne ilan edilmek üzere teslim eder.

            (2) Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Mazeretler ve İzinli Sayılma :

Madde 19- (1) Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz.

            (2) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla azami bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. İzinli sayılma halleri ve şartları şunlardır:

            a) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Yüksekokul Yönetim Kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

            b) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar.

            c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık kurulu raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri :

Madde 20- Öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Nevşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi:

Madde 21- Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.
a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Ancak uygulamalı mesleki derslerde, yapılan ara sınav puanlarının % 50’si ile uygulamadan alınan puanın % 50’sinin toplamı öğrencinin ara sınav puan ortalaması olarak değerlendirilir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

b) Ham başarı puanı yarıyıl veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

c) Öğrencinin başarı notu; esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılmak suretiyle, aşağıda belirtilen harf sistemindeki notlardan biri olarak belirlenir.

Başarı

Notu

4’lük Sistemdeki Karşılığı

Başarı Derecesi

AA

4.00

Üstün Başarı

BA

3.50

Pekiyi

BB

3.00

İyi

CB

2.50

Orta-İyi

CC

2.00

Orta

DC

1.50

Geçer-Orta

DD

1.00

Geçer

FD

0.50

Zayıf

FF

0.00

Çok Zayıf

 ç) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir.Yukarıdaki tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşullar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.

Sınav Sonucuna İtiraz :

Madde 22- Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile ham başarı puanlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Yüksekokul Müdürlüğüne yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, bölüm başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, Yüksekokul Yönetim Kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Bitirme Ödevi, Bitirme Tezi, Bitirme Projesi veya Staj :

Madde 23 – Yüksekokul öğrencileri kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Bu eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili esaslar Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kredi Hesabı :

Madde 24- (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri, aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir.

b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin dört saati bir kredi ve bir yarıyıl devam eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır. Öğrencinin yapacağı stajlar, kredi ve ders saati hesabında dikkate alınmaz.  

c) Hem teorik hem de uygulamalı ders saatlerini içeren bir dersin toplam kredi değeri, o dersin teorik kredi saatine, uygulamalı kredi saatinin eklenmesi ile bulunur.

Son Yarıyılda ve Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında Başarısızlık:

Madde 25- En çok üç dersten başarısız notu olanlar ile başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan son yarıyıl ve lisans öğrenimine hazırlık programı (intibak) öğrencilerine CC ve altında not aldıkları en çok üç dersten, en geç ertesi yarıyılın başına kadar kullanacakları birer ek sınav hakkı verilir.

Yatay Geçişler :

Madde 26- Yüksekokula, gerek Nevşehir Üniversitesine bağlı öğretim programlarından, gerekse diğer Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş, yürürlükteki “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği ve Yükseköğretim Kurulunun  konu ile ilgili kararlarına uygun olarak  yapılır.

Birim İçi Geçişler :

Madde 27 –(1) Birim içi geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

Dikey Geçişler :

Madde 28- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibakları, "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararlarına uygun olarak yapılır.

Öğrenci Katkı Payı :

Madde 29- Öğrenciler, kayıtlarını yeniletebilmek için her yarıyıl öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

            2547 sayılı Kanunun 46.maddesi uyarınca, katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi, Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulunca tespit edildiği şekilde tahsil edilir.

Kayıt Silme ve Sildirme :

Madde 30- (1) Öğrencinin; Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla, aşağıda sayılan hallerde yüksekokulla ilişiği kesilir:

            a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

            b) Mazeretsiz olarak iki defa üst üste kaydını yeniletmemek,

            c) 2547 sayılı Kanunla verilen haklar kullanıldığı halde başarısız olmak,

            ç) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilmiş olmak,

            d) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin kaydı tekrar yapılmaz).

Mezuniyet Derecesi:

Madde 31- Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının, toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir. Bu koşullar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.

Diplomalar :

Madde 32- (1) Eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara “Hemşire” unvanı ile lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diploma verilirken iade etmek üzere, Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.

(2)Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde, diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten, Yüksekokul Müdürü ve Rektör tarafından imzalanan bir belge düzenlenir. Bir öğrencinin mezuniyet tarihi, eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bittiği tarihtir.

Disiplin İşleri :

Madde 33- Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54.maddesi ve “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

            Herhangi bir sebeple, Yüksekokuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde, eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Yüksekokulun tesislerine giremezler.

Tebligat ve Adres Bildirimi:

Madde 34- Her türlü tebligat, öğrencinin Yüksekokula kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya Yüksekokul tarafından ilan panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrencilerin, adres değişikliğini yazılı olarak bildirmedikleri  veya eksik adres bildirdikleri takdirde, mevcut adreslerine tebligatın yapılmamasından Yüksekokul Yönetimi sorumlu değildir.

Bölüm Başkanı ve Görevleri :

Madde 35- Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu; “Hemşirelik” bölümü olmak üzere bir bölümden oluşur. Bölüme Yüksekokul kadrolu öğretim üyeleri arasından bir bölüm başkanı atanır. Kadrolu öğretim üyesi bulunmadığı takdirde, Yüksekokul Müdürü aynı zamanda bölüm başkanıdır. Bölüm başkanının görev süresi 3 (üç) yıldır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Yüksekokul Müdürüne sunar.

MESLEKİ UYGULAMALAR

Uygulama Sorumluları :

Madde 36- Uygulama sorumluları; Yüksekokul Müdürü, Bölüm Başkanları, Anabilim Dalı Başkanları ve Uygulama Yürütücülerinden ibarettir.

 1. Yüksekokul Müdürü, Görev ve Yetkileri : Yüksekokul Müdürü, aynı zamanda uygulama organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Gerektiğinde yardımcılarından birini uygulama koordinatörü olarak atayarak bu yetkilerini devredebilir.

 2. Bölüm Başkanları, Görev ve Yetkileri : Yüksekokul bünyesinde yer alan bölüm başkanları, uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

 3. Anabilim Dalı Başkanları, Görev ve Yetkileri : Yüksekokul eğitim-öğretim programında yer alan uygulamalı derslerle ilgili anabilim dalı başkanlarıdır. Uygulamanın amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlarlar.

 4. Uygulama Yürütücüleri, Görev ve Yetkileri : Uygulamalı dersi veren öğretim elemanları ve yardımcılarıdır. Bunlar ;

1-Hemşirelik hizmetlerinin yürütüldüğü her yerde (Hastane, dispanser, toplum sağlığı merkezi, aile hekimliği, okullar, kreşler, yaşlı bakım evleri, iş yerleri vb.) öğrenciye rol modeli olacak bir biçimde, uygulama yapar ve yaptırırlar. Hasta bakımını öğretir ve uygulatırlar.

2-Dersin öğretim elemanı uygulama sahasını seçmekle yükümlüdür.
3-Uygulama alanlarının öğretim yaşantısını gerçekleştirecek biçimde donanımından sorumludur.
4-Sorunlarla birlikte, çözüm önerilerini Yüksekokul Müdürlüğüne sunarlar.
5-Uygulama sahasına ilişkin kurum ve kuruluşlara gönderilecek belgelerin gönderilmesini sağlarlar.
6-Uygulamada kullandığı öğrenci değerlendirme formlarını, dönem sonunda, telafinin bittiği gün Yüksekokul Müdürlüğüne teslim ederler.

Klinik Uygulamalardaki Üniforma Düzeni :

Madde 37- Klinik uygulamalarda, hemşirelik bölümü öğrencileri, meslekleri ile ilgili kılık-kıyafet kurallarına aynen uymak zorundadırlar. Kılık-kıyafet modeli, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir. Kılık-kıyafet kurallarına uymayan öğrenciler, uygulamaya devam edemezler.

Uygulama Yapacak Öğrencilerin, Görev ve Sorumlulukları :

Madde 38- Uygulama yapacak öğrenciler, aşağıda belirtilen esaslara uygun hareket etmek zorundadırlar.

a) Öğrenciler, uygulama yerindeki çalışma kurallarına uymakla yükümlüdürler.

b) Uygulama yerinde, ilgili kurum personelinin uymak zorunda oldukları mevzuata uyarlar. Uygulama yerindeki malzemelere yönelik, öğrenciden kaynaklanan hasarlar, bizzat kendileri tarafından ödenir.

c) Öğrenciler, uygulama yürütücüsünden yazılı izin belgesi almadan, uygulama      yerinden ayrılamazlar.

Mesleki Uygulamaların Değerlendirilmesi :

Madde 39- Yüksekokul eğitim-öğretim programında yer alan uygulamaların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

 1. Öğrencinin uygulamadaki çalışması bir form üzerinde; uygulama teorik bilgisi, uygulama pratik becerisi, uygulama devamı, mesleği temsil yeteneği, hasta bakım planı ve iletişim yeteneği kriterlerine göre değerlendirilir. Ayrıca, uygulama yürütücüsü tarafından uygulamaya yönelik yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapılabilir.

 2. Klinik ve saha uygulamalı derslerde uygulamada alınan not, 1 ara sınavı olarak değerlendirilir. Uygulama notu, ara sınav not ortalamasının % 50’sini oluşturur.

 3. Klinik ve saha uygulamalı derslerde, bir öğrencinin ara ve final sınav puanlarının değerlendirmeye alınabilmesi için uygulama notunun en az 60 olması gerekir.

  Yaz Uygulamaları :

  Madde 40-

1-Yaz uygulamalarının süresi, hangi derse ait olduğu ve kredisi Eğitim-Öğretim   planında belirtilir. Yaz uygulamalarının nerede ve hangi tarihlerde yapılacağı
            ilgili     öğretim elemanlarının görüşü alınarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu  tarafından belirlenir.

 1. Öğrencinin yaz uygulamasına kayıt yaptırabilmesi için, yaz uygulamasının ait olduğu dersi almış ve devam şartını yerine getirmiş olması gerekir.

 2. Yaz uygulamasından başarısız olan öğrenci, uygulamanın başladığı tarihte başarısız olduğu uygulamayı tekrarlamak zorundadır.

 3. Yaz uygulamalarına devam zorunluluğu vardır.

 4. Yaz uygulamalarının değerlendirilmesi, görevlendirilen uygulama sorumluları tarafından yapılır. Öğrencinin uygulamadaki çalışması bir form üzerinde; uygulama teorik bilgisi, uygulama pratik becerisi, uygulama devamı, mesleği temsil yeteneği, hasta bakım planı ve iletişim yeteneği kriterlerine göre değerlendirilir.
  Uygulama sorumluları değerlendirme formlarını, uygulama bitiminden en geç
  bir hafta sonra, Yüksekokul Müdürlüğüne teslim ederler. Yaz uygulamalarında
  ayrıca, ara sınavı olarak değerlendirilmek üzere, uygulama sorumluları tarafından yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapılır. Yaz uygulamalarının değerlendirilmesi bu yönergedeki,“Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” başlığı altında belirtilen esaslardaki gibidir.

 5. Öğrenciler, uygulama yerinde uygulanmakta olan çalışma ve disiplin düzenine ve  meslekleri ile ilgili kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır.

 6. Öğrenciler uygulama yerinden izinsiz ayrılamazlar.

 7. Yaz uygulamalarında; üniforma düzeni, uygulama yapacak öğrencilerin görev ve sorumlulukları Mesleki Uygulamalardaki esaslar gibidir.

  Yürürlük :

  Madde 41- Bu yönerge, Nevşehir Üniversitesi Senatosu’nca, kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 42- Bu yönerge hükümlerini Yüksekokul Müdürü yürütür.

  İntibak

Geçici Madde 1- Erciyes üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Nevşehir Üniversitesine bağlanan Yüksekokulumuza 2002-2003 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilere, 9/7/2002 tarihli ve 24810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Birinci fıkra kapsamında olup, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrenciler, istekleri halinde mezuniyet belgeleri ve diplomalarını Erciyes Üniversitesinden alabilir.